Je hebt een vraag? Hier vind je het lijstje met de meestgestelde vragen.

Moet ik mij inschrijven voor een Leuven Ride?

Ja, voor onze wekelijks geprogrammeerde rides vragen wij je deelname vooraf te melden via e-mail omdat het aantal plaatsen beperkt is. Tickets kun je ook kopen in ons kantoor in de Tiensestraat 5, vlakbij de Grote Markt met het beroemde stadhuis.

Een ride op maat enkel voor jouw groep boek je best minstens 2 weken op voorhand, maar ook bij last-minute aanvragen bekijken we de mogelijkheden met veel plezier.

Wat zijn de algemene voorwaarden van Leuven Rides?

Op de programma's van Leuven Rides zijn de algemene voorwaarden van Leuven Leisure van toepassing ;

ALGEMENE VOORWAARDEN LEUVEN LEISURE

1. INSCHRIJVING

Een inschrijving gebeurt door de bevestiging via e-mail en of het invullen van het inschrijfformulier. Op deze manier komt tussen de klant en Leuven Leisure de overeenkomst voor deelname aan het programma tot stand. Zelfs wanneer de betaling nog niet heeft plaatsgevonden, bestaat op deze manier tussen de klant en Leuven Leisure een overeenkomst voor de organisatie van de betreffende aangevraagde activiteit(en).

2. VERKOOPPRIJZEN

Leuven Leisure deelt de prijs van de aangevraagde activiteit(en) mee aan de klant vóór de uitvoering van het programma.
Tenzij anders vermeld of anders overeengekomen, gelden de verkoopprijzen exclusief BTW.
De prijzen bevatten uitsluitend de diensten en de voorzieningen die via het e-mailverkeer en of in het reservatieformulier overeengekomen zijn.

Leuven Leisure behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen aan te passen bij ernstige en of bij late (minder dan een week voor de uitvoering) wijzigingen van het programma vanwege de klant.
Indien de klant het afgesproken startuur de dag zelf niet respecteert en met ten minste een kwartier overschrijdt, behoudt Leuven Leisure zich het recht voor de klant vertragingskosten aan te rekenen of de activiteit zelfs volledig te annuleren.

3. DEELNEMERTAL EN BETALING

Het is de verantwoordelijkheid van de klant ten minste één week voor de uitvoering van het programma het precieze en onveranderlijke deelnemersaantal mee te delen aan Leuven Leisure. Indien de klant een factuur vraagt, stelt Leuven Leisure op basis van deze van de klant verkregen informatie over het deelnemersaantal de definitieve factuur op en verzendt deze voor of na de uitvoering van het programma naar de klant ter betaling. Leuven Leisure stelt geen creditnota's op; het is de verantwoordelijkheid van de klant één week voor aanvang van het programma de correctie informatie m.b.t. het deelnemertal mee te delen. Een creditnota wordt enkel opgesteld indien Leuven Leisure een duidelijk aanwijsbare vergissing of fout heeft gemaakt m.b.t. de inhoud van de factuur. Indien de klant geen factuur vraagt, stelt Leuven Leisure op basis van deze van de klant verkregen informatie over het deelnemersaantal het te betalen bedrag vast en vraagt onmiddellijke betaling per overschrijving.

Wanneer de klant het precieze deelnemersaantal om welke reden dan ook niet kan geven één week voor de uitvoering van het programma, vraagt Leuven Leisure de onmiddellijke betaling van een voorschot waarvan zij zelf de hoogte bepaalt. Leuven Leisure stelt geen voorschotfactuur op; het betaalde voorschot wordt in mindering gebracht op de eindfactuur of afgetrokken van het restbedrag dat per eenvoudige overschrijving wordt betaald.

Facturen zijn steeds betaalbaar aan het adres van Leuven Leisure, ten laatste 15 dagen na factuurdatum. Niet betaling van het saldo kan ontbinding van de overeenkomst met zich meebrengen. Bij gebrek aan betaling van de factuur of bij onvolledige betaling is van rechtswege, zonder ingebrekestelling en enkel door het verstrijken van de termijn, een nalatigheidintrest van 10% per jaar op het factuurbedrag vanaf de datum van de factuur, en een onherleidbare schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro verschuldigd.

Wanneer de klant geen factuur vraagt, betaalt deze via overschrijving op rekening van Leuven Leisure. In ieder geval moet de betaling door Leuven Leisure ontvangen zijn voor de aanvang van de uitvoering van de activiteit. Bij overeenkomst kan uitzonderlijk worden bepaald dat de klant de dag van de activiteit zelf, cash betaalt. Bij gebrek aan betaling of bij onvolledige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest van 10% per jaar op het bedrag vanaf de datum van de activiteit, en een onherleidbare schadevergoeding van 10% op het bedrag, met een minimum van 50 euro verschuldigd.

Leuven Leisure behoudt zich het recht voor bijkomende en bewezen kosten (administratief, advocaat, juridisch/gerechtelijk etc.) die zij maakt ter aansporing tot betaling, integraal door te rekenen aan de klant die bovenstaande betaalovereenkomst niet of slechts gedeeltelijk naleeft.

De inschrijver die nog andere deelnemers inschrijft, is samen met hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van hun verplichtingen tegenover Leuven Leisure.

4. ANNULERING / WIJZIGING DOOR KLANT

De klant die de gemaakte overeenkomst annuleert, zal Leuven Leisure hiervoor vergoeden. De verschuldige annulatiekosten worden als volgt begroot:
* tot 30 dagen voor aanvang van activiteit: 25% vd prijs vh programma
* tot 15 dagen voor aanvang activiteit: 50% vd prijs vh programma
* tot 7 dagen voor aanvang activiteit: 75% vd prijs vh programma
* minder dan 7 dagen voor aanvang activiteit: 100% = de volledige prijs vh programma
Reeds betaalde voorschotten en volledige factuurbedragen blijven in ieder geval steeds in het bezit van Leuven Leisure. De betaalde voorschotten worden in voorkomend geval in mindering gebracht op de annulatiekosten.

Leuven Leisure behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen aan te passen bij ernstige en of bij late (minder dan een week voor de uitvoering) wijzigingen van het programma vanwege de klant.

Het correcte aantal deelnemers aan een activiteit moet één week voor aanvang van deze activiteit worden doorgegeven aan Leuven Leisure. Wanneer de klant het precieze deelnemersaantal om welke reden dan ook niet kan geven één week voor de uitvoering van het programma, vraagt Leuven Leisure de onmiddellijke betaling van een voorschot waarvan zij zelf de hoogte bepaalt. Leuven Leisure stelt geen voorschotfactuur op; het betaalde voorschot wordt in mindering gebracht op de eindfactuur of afgetrokken van het restbedrag dat per eenvoudige overschrijving wordt betaald.
Minder dan een week voor de uitvoering van het programma ligt het vooraf afgesproken deelnemertal vast. Leuven Leisure stelt geen creditnota's op noch doet terugbetalingen die betrekking hebben op deelnemersaantallen die op minder dan een week voor aanvang van uitvoering van het programma kleiner worden. Hierop bestaan slechts twee uitzonderingen: met een doktersbriefje dat de zieke toestand van een deelnemer bewijst en of met een ander duidelijk bewijs van overmacht kan Leuven Leisure beslissen een terugbetaling te doen en of een creditnota op te maken. Dit kan slechts één maal: een verlaging van het deelnemertal dient in één keer samen met de bewijsstukken te worden doorgegeven aan Leuven Leisure.
Iedere last-minute verhoging van het aantal deelnemers brengt uiteraard wel een prijsverhoging mee. De klant wordt door Leuven Leisure geïnformeerd of de extra aangemelde deelnemers al dan niet kunnen worden bediend.

Indien de klant het afgesproken startuur de dag zelf niet respecteert en met ten minste een kwartier overschrijdt, behoudt Leuven Leisure zich het recht voor de klant vertragingskosten aan te rekenen of de activiteit zelfs volledig te annuleren.

Door de klant gevraagde wijzigingen aan een programma worden aanvaard door Leuven Leisure indien mogelijk en mits betaling van de kosten en/of van de eventuele prijsaanpassing.

In geval van een klimatologische overmachtsituatie zoals een natuurramp of een geheel overdadig extreme weersomstandigheid (bijvoorbeeld donder en bliksem, extreem grote hagelbollen), kan de klant ervoor kiezen de activiteit in overleg met Leuven Leisure te verplaatsen naar latere datum. Eénzijdig de beslissing tot annuleren nemen, kan de klant niet. Terugbetaling eisen, kan de klant nooit. Bij iedere andere klimatologische omstandigheid (dus ook regenweer of sneeuwval) gaat de activiteit gewoon door en kan deze niet worden verplaatst naar latere datum noch geannuleerd noch terugbetaald. De klant kan zich tegen slecht weer indekken door vooraf in overeenkomst met Leuven Leisure een alternatief slecht-weer-programma te hebben uitgewerkt dat last-minute kan worden toegepast.

5. ANNULERING / WIJZIGING DOOR LEUVEN LEISURE

Indien het afgesproken startuur de dag zelf niet gerespecteerd wordt, behoudt Leuven Leisure zich het recht voor de activiteit inhoudelijk te wijzigen of volledig te annulleren.

Leuven Leisure behoudt zich het recht voor deelnemers die alcohol hebben gedronken en of onder invloed van verdovende middelen zijn en zich naar het oordeel van een medewerker van Leuven Leisure niet gedragen, te weigeren te bedienen en dit zonder terugbetaling of schadevergoeding.

In geval van een klimatologische overmachtsituatie zoals een natuurramp of een geheel overdadig extreme weersomstandigheid (bijvoorbeeld donder en bliksem, extreem grote hagelbollen), kan de klant ervoor kiezen de activiteit in overleg met Leuven Leisure te verplaatsen naar latere datum. Eénzijdig de beslissing tot annuleren nemen, kan de klant niet. Terugbetaling eisen, kan de klant nooit. Bij iedere andere klimatologische omstandigheid (dus ook regenweer of sneeuwval) gaat de activiteit gewoon door en kan deze niet worden verplaatst naar latere datum noch geannuleerd noch terugbetaald. De klant kan zich tegen slecht weer indekken door vooraf in overeenkomst met Leuven Leisure een alternatief slecht-weer-programma te hebben uitgewerkt dat last-minute kan worden toegepast.

Leuven Leisure behoudt zich het recht voor een activiteit te annuleren of inhoudelijk te wijzigen indien hiervoor gegronde redenen bestaan. Naast weersomstandigheden kan het ook om andere situaties zoals stakingen, contractbreuken door onze leveranciers enz. gaan. De klant kan Leuven Leisure niet aansprakelijk stellen voor zulke onvoorziene wijzigingen en ook geen schadevergoeding eisen.

Indien tijdens een activiteit een onvoorziene programmawijziging dient te gebeuren, zal onze betrokken begeleider of projectleider een goed alternatief zoeken in overleg met de deelnemers. Zijn of haar beslissing is steeds bindend en onherroepelijk.

6. VERZEKERINGEN

Leuven Leisure is in haar activiteiten verzekerd inzake haar burgerlijk aansprakelijk tegenover deelnemers en derden.
Leuven Leisure is in haar activiteiten niet verzekerd tegen ongevallen waarbij deelnemers en derden betrokken zijn. Het is de eigen familiale of andere zelf afgesloten verzekering die deelnemers en derden bij ongevallen beschermt. Leuven Leisure kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij gebeurlijke ongevallen. De klant heeft wel de mogelijkheid om tijdens de duur van een activiteit bij Leuven Leisure een bijkomende ongevallenverzekering af te sluiten.
Het personeel van uw bedrijf is normaliter verzekerd door de gewone bedrijfsverzekering: te checken met uw verzekeringsagent.

7. BEGELEIDING

De programma's van Leuven Leisure worden zorgvuldig uitgekiend en minutieus voorbereid. Onze begeleiders zijn specialisten in hun domein en betrouwbare kenners van onze activiteiten. Al wie deelneemt wordt verondersteld zich te schikken naar de richtlijnen van deze begeleiders. Bij ernstige overtreding van belangrijke met de groep gemaakte afspraken, kan iemand worden uitgesloten, zonder aanspraak op schadevergoeding. Deelnemers verbinden zich ertoe de eventuele schade te dragen, veroorzaakt door het door hen niet naleven van instructies van onze begeleiders of gidsen.

8. CONDITIE EN GEZONDHEID

Een deel van onze programma's werden ontworpen voor iedereen met een avontuurlijke spirit en een goede basisconditie. Er zijn steeds alternatieve activiteiten binnen ons gamma, die wel geschikt zijn voor iedereen. Houd dus rekening met de basisconditie van je deelnemers bij de keuze van je activiteit.
Wanneer, tijdens een activiteit, zou blijken dat iemand absoluut niet over de vereiste conditie beschikt om de activiteit te ondernemen of verder te zetten, kan de begeleider de activiteit voor de betrokkene onderbreken, dit in belang van zijn of haar gezondheid.

9. GEBRUIK/HUUR VAN MATERIAAL LEUVEN LEISURE

Behoudens uitzonderingen, is het ingezet materiaal eigendom van Leuven Leisure. Wij behouden ons dan ook het recht voor om beschadigingen in rekening te brengen. De kosten voortvloeiende uit de schade die gebeurlijk veroorzaakt wordt door een deelnemer, bij het niet correct opvolgen van de instructies van de begeleider(s), of bij het niet handelen als een goede huisvader voor het materiaal, zijn steeds ten laste van de betrokken deelnemer. Onder álle omstandigheden anders dan deze waarbij de fout van de begeleider kan worden bewezen, is bij verlies van materiaal of beschadiging van materiaal de gebruiker verantwoordelijk en moet deze bereid zijn de kosten te vergoeden.

Indien materiaal door ons wordt verhuurd zonder onze begeleiding, kunnen wij een geldelijke garantie vragen bij afhaling. De garantiesom wordt door Leuven Leisure aangesproken in geval van beschadiging of verlies. Bij volledig verlies wordt de handelswaarde van het materiaal aangerekend. De klant kan zich steeds indekken door het afsluiten van een gepaste verzekering bij zijn verzekeringsagent.

Schade en of verlies van materiaal wordt door een expert begroot afhankelijk van de schade en of het verlies.

10. KLACHTEN

Ondanks al onze zorgen is het toch mogelijk dat u als klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient ter plaatse te worden ingediend bij de betrokken begeleider of gids, zodat hij of zij in de mogelijkheid kan verkeren meteen een oplossing te zoeken. Als dit niet mogelijk is, of de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze ten laatste binnen de drie dagen na de activiteit schriftelijk en aangetekend, met de nodige motiveringen, worden ingediend bij Leuven Leisure.

Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken te Leuven bevoegd en is enkel de Belgische wetgeving van toepassing. In geval bovenvermelde voorwaarden verschillend zijn van de voorwaarden van de inschrijver, zullen zij de overhand hebben op die van de inschrijver.

Waar starten Leuven Rides?

Geprogrammeerde Leuven Rides starten aan ons kantoor in het stadscentrum: Tiensestraat 5 (op 50m van het stadhuis op de Grote Markt).

Boek je met een groep een privé-gids, dan start of eindigt deze ook met plezier op een andere locatie: jouw hotel, vanaf een restaurant, het station... Vraag naar de voorwaarden voor het fietstransport!

Wat met een Leuven Ride in slecht weer?

Zon, pijpenstelen of sneeuwstorm: de geprogrammeerde Leuven Rides gaan altijd door!

​Groepen op maat: zie de algemene voorwaarden onder 'Praktisch', 'FAQ'.

Kan ik giraffen zien op een Leuven Ride?

De kans is klein, wij verwijzen u door naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Serengeti. Misschien ziet u wel een reiger of bever van het Dijleland.

Waar vind ik een Leuven Rides folder?

Je vindt ze bij ons op kantoor in de Tiensestraat 5, in het toeristische infokantoor van de stad Leuven, Naamsestraat 3 (zijkant stadhuis) en ook in alle hotels, B&B's en jeugdherbergen.

Wat als ik geen antwoord vind op mijn vraag?

Dan neem je contact met ons op. We helpen je graag.

hello@leuvenleisure.com